English  
中文版    
Zhejiang Ansheng Auto Parts Co. Ltd.
Add:No.58, wangzhuang section, no. 01, haiyan economic development zone, jiaxing, zhejiang, China.
Tel:+86-573-86829555
Fax:+86-573-86829886
Director :Mr Huang    +86-573-86829555
Personnel department contact information+86-573-86819333.
E-mail:sales@zjansheng.com.cn
About Us | Contact Us | Online Message
Copyright ownership:Zhejiang Ansheng Auto Parts Co. Ltd.
Add:No.58, wangzhuang section, no. 01, haiyan economic development zone, jiaxing, zhejiang, China. Tel:+86-573-86829555 | Fax:+86-573-86829886 | E-mail: sales@zjansheng.com.cn